Kampaania tingimused

Kampaania tingimused

1. Kampaania

 1. Internet Koju projekti raames toimuv kampaania „Leia tosin liitujat“ (edaspidi: Kampaania) kestab ajavahemikus 01.05.2019 – 31.05.2019;
 2. Kampaania toimub Eesti Vabariigis: Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakonnas;
 3. Kampaania Korraldaja on Eesti Andmesidevõrgu AS, registrikoodiga 14539659, asukohaga Võru maakond, Võru linn, Pikk tn 15a, 65604 (edaspidi: Korraldaja). Koduleht: www.internetkoju.ee; Facebook: www.facebook.com/internetkoju
 4. Kampaanias on osalejal eesmärgiks leida 12 uut Internet Koju projektiga lepingu sõlmijat (liitujad, kes sõlmivad Internet Koju liitumislepingu mai kuu jooksul), kes märgivad liitumisel (vormi täitmisel internetkoju.ee/liitumisleping lehel) soovitajaks Kampaanias osaleja nime ja sünni kuupäeva (formaat: „Eesnimi Perenimi pp.kk.aaaa“);

2. Osalemine

 1. Kampaanias osalevad kõik liitujad, kes on saatnud oma osalemisest teavitava kirja aadressile kampaania@eestiandmeside.ee ja märkinud kirja sisusse oma nime ja sünni kuupäeva (formaat: „Eesnimi Perenimi pp.kk.aaaa“) (edaspidi: Osaleja);
 2. Kampaanias osalemiseks peavad Osaleja poolt edastatud andmed olema korrektsed. Samuti peavad olema korrektselt märgitud Osaleja andmed vormi täitmisel internetkoju.ee/liitumisleping lehel (Soovitaja lahter);
 3. Kampaanias Osaleja esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal õigus Kampaanias Osalejaga täiendavalt kontakti võtta.
 4. Kampaania kestab 01.05.2019 kuni 31.05.2019 (kaasa arvatud).
 5. Kampaaniasse on võimalik Osalejaks registreeruda kuni 31.05.2019 .
 6. Kampaanias osalemiseks soovi avaldamisega kinnitab Osaleja, et ta on tutvunud Kampaania reeglitega ja nõuetega, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.
 7. Kampaanias Osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel või muude Korraldajast mittesõltuvate põhjustest tulenevalt, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Osaleja jääb Kampaaniast kõrvale.
 8. Kampaania eesmärgiks on Osalejal leida 12 Internet Koju liitujat, kes märgivad liitumislepingu vormi täitmisel (internetkoju.ee/liitumisleping) „soovitaja“ lahtrisse Osaleja andmed vastavalt Kampaania tingimustele (Kampaania eesmärk).

3. Auhind

 1. Kampaania auhinnaks on Osalejale tasuta liitumine Internet Koju projektiga.
 2. Kui Osaleja on juba eelnevalt tasunud liitumistasu Korraldajale, siis Kampaania eesmärgi saavutamisel tagastatakse Korraldaja poolt see tasu Osalejale.
 3. Kui Korraldaja ei saa Osalejale mingil põhjusel Internet Koju raames ühendust luua, siis Kampaania eesmärgi täitmisel maksab Korraldaja Osalejale 153 EUR preemiat netosummana (lisandub liitumistagatise tagastus vastavalt Internet Koju tingimustele, kui Osaleja on liitumislepingu sõlminud).
 4. Auhinnad jagatakse välja hiljemalt 14.06.2019. Võitjatega võtab korraldaja eraldi ühendust e-posti teel, millelt edastas Osaleja oma andmed.
 5. Kui Osalejale on Korraldaja poolt tarvis kanda rahalisi vahendeid (auhind), siis peab Osaleja andma Korraldajale oma pangakonto numbri, millele raha kanda.
 6. Kui Osaleja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaania reegleid rikkunud või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus ta Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.

4. Muud tingimused

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Osalejatele kohustuslikud.
 2. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta auhinnad välja jagamata, teatades sellest koheselt Osalejatele e-posti teel, sotsiaalmeedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
 3. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 18.06.2019 ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutlusele ei võta.
 4. Lisateavet Kampaania kohta saab Korraldaja Facebookis facebook.com/internetkoju või e-posti teel internetkoju@eestiandmeside.ee.