Liitumislepingu eritingimused

Internet Koju liitumislepingu eritingimused

Internet Koju liitumislepingu eritingimused E2107-1.1

Käesolevad Internet Koju liitumislepingu eritingimused E2107-1.1 (edaspidi nimetatud „Eritingimused“) kohalduvad Eesti Andmesidevõrgu AS, registrikood 14539659, postiaadress Soinaste 8a, 50405 Tartu (registriaadress Pikk tn 15a, 65604 Võru), e-postiaadress info@eestiandmeside.ee (edaspidi nimetatud „ASV“) ja Liituja vahel sõlmitud liitumislepingutele juhul, kui liitumislepingus on ASV ja Liituja selliselt
kokku leppinud.

1. Üldsätted
1.1. Lepingu kõik tingimused on ette nähtud Liitumislepingus, Eritingimustes ja Üldtingimustes ning nende lisades ja muudatustes, milles lepitakse kokku peale Lepingu sõlmimist.
1.2. Kui omavahel on vastuolus Liitumisleping ja Eritingimused, siis kohaldatakse Liitumislepingus sätestatut.
1.3. Kui omavahel on vastuolus Eritingimused ja Üldtingimused, siis kohaldatakse Eritingimustes sätestatut.
1.4. Poolte vahel sõlmitud Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse Liitumislepingu, Eritingimuste ning Üldtingimuste ja nende lisade ning muudatuste sätetest ja nendes kasutavatest mõistetest ning Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest.

2. Mõisted
2.1. Kui Eritingimusest pole sätestatud teisiti, kohalduvad Lepingule Üldtingimustes defineeritud mõisted.
2.2. Käesoleval juhul muudetakse Eritingimustega järgmiste mõistete tähendust:
2.2.1. Kinnisasi:
2.2.1.1. Kui tegemist ei ole Kortermajaga, on Kinnisasjaks Liitumisaadressil paiknev kinnistu koos (kõigi) sellel asuva(te) hoone(te)ga või korteriomand, kuhu käesoleva Lepingu alusel rajatakse Valguskaabel. Kui Kinnisasjal asub mitu hoonet ja Pooled pole leppinud kokku teisiti, rajatakse Lepingu ese ühe hooneni.
2.2.1.2. Kui tegemist on Kortermajaga, on Kinnisasjaks Liitumisaadressil paiknev korteriomand. Sellisel juhul rajatakse Liitumispunkt Kortermaja trepikotta Liitumisaadressi (korteriomandi) korrusele. Kortermaja puhul rajab Liitumispunktist ühenduse korterisse Sideoperaator pärast seda, mil Liituja (või Omanik) on sõlminud Sideoperaatoriga lepingu teenuse tarbimiseks Lepingu eseme vahendusel.
2.2.2. Kortermaja – Hoone, mis asub kinnisasjal, kus paikneb korteriomandi- ja korteriühistuseaduse tähenduses kolm või enam kinnistatud korteriomandit.
2.2.3. Leping – Internet Koju liitumislepingu moodustavad Liitumisleping, Eritingimused ja Üldtingimused ning nende lisad ja muudatused.
2.2.4. Liitumispunkt:
2.2.4.1. Kui tegemist ei ole Kortermajaga, on Liitumispunktiks Kinnistul paiknev Valguskaabli ots, mis on otsastatud ja paigutatud selleks mõeldud karpi või Liituja soovil jäätud otsastamata.
2.2.4.2. Kui tegemist on Kortermajaga, on Liitumispunktiks Kortermaja trepikojas paiknev Valguskaabli ots, mis on otsastatud.
2.2.4.3. Iga Liituja kohta saab olla ainult üks Liitumispunkt.
2.2.5. Liitumistagatis – tasu summas 150 eurot, mille ASV-le tasumisega väljendab Liituja tahet Leping sõlmida ja mis tasaarvestatakse Liitumistasuga. Liitumistasu tasumise korral rajab ASV Kinnisasjale Lepingu eseme.
2.2.6. Liitumistasu:
2.2.6.1. Kui tegemist ei ole Kortermajaga, on Liitumistasuks tasu summas 294 eurot koos käibemaksuga, millega Liituja hüvitab ASV-le Lepingu eseme projekteerimise maksumuse. Liitumistasust 150 eurot tasaarvestatakse Lepingu sõlmimisel tasutud Liitumistagatisega ning ülejäänud 144 eurot kohustub Liituja tasuma ASV-le 14 päeva jooksul pärast Kinnisasjale Lepingu eseme rajamist.
2.2.6.2. Kui tegemist on Kortermajaga, on Liitumistasuks tasu summas 194 eurot koos käibemaksuga, millega Liituja hüvitab ASV-le Lepingu eseme projekteerimise maksumuse. Liitumistasust 150 eurot tasaarvestatakse Lepingu sõlmimisel tasutud Liitumistagatisega ning ülejäänud 44 eurot kohustub Liituja tasuma ASV-le 14 päeva jooksul pärast Kinnisasjale Lepingu eseme rajamist.
2.2.6.3. Liitumistasu täieliku tasumise korral tagab ASV, et Lepingu kehtivuse ajal on Kinnisasjal võimalik tarbida kooskõlas Üldtingimuste punktiga 6.1.5. Sideoperaatorite teenuseid ning samuti kohustub ASV Lepingu kehtivuse ajal tagama Lepingu eseme korrasoleku kooskõlas Üldtingimuste punktiga 6.1.6.
2.2.6.4. Liitumistasu suurus on fikseeritud eeldusel, et Kinnisasjale paigaldatakse Lepingu ese projekti teostaja poolt välja pakutud asukohta ning projekti teostaja (ehitaja) poolt välja pakutud meetodil, samuti olukorras, kus Liitumispunkt asub Kinnistu piiril. Omanikul on õigus nõuda projekti teostajalt (ehitajalt), et Lepingu eseme Kinnistule paigaldamisel arvestataks mõistlikul määral Omaniku õigustatud huvidega. Seejuures ei tohi Omaniku ettepanekud muuta Lepingu eseme Kinnistule paigaldamist kulukamaks ning Omanik kohustub aktsepteerima kõige soodsamat lahendust Lepingu eseme Kinnistule paigaldamiseks.
2.2.6.5. Kui Liitumispunkt asub Kinnistu piiril, annab ASV Liitujale vähemalt 3 kuu pikkuse tähtaja, mille jooksul peab Liituja tagama, et ASV poolt määratud asukohta Kinnistu piiril on paigaldatud ASV poolt määratud nõuetele vastav kaabel, millega on võimalik ühendada Valguskaabel.
2.2.6.6. Omanikul on võimalus esitada sooviavaldus Lepingu eseme paigaldamise erilahendusena, kuid juhul, kui erilahendus on projekti teostaja poolt välja pakutud lahendusest kallima teostusmaksumusega, siis tuleb lisaks Liitumistasule tasuda lisatasu, mille kohta teeb ASV Omanikule eraldi erilahenduse hinnapakkumise.

3. Eritingimused
3.1. Kui pooled on Lepingu sõlmimisel kokku leppinud, et Lepingule kohalduvad Eritingimused, võtab ASV Liitujaga Lepingu sõlmimisega endale kohustuse rajada Liitumisaadressile Lepingu ese, välja arvatud Eritingimustes ja Üldtingimustes sätestatud juhtudel. Sellisel juhul ei kohaldata Lepingule Üldtingimuste p 5.1.2.
3.2. Liitumistagatis loetakse Lepingu eseme üleandmisel tasaarvestatuks Liitumistasuga, kuid seda ainult juhul, kui Liituja (või Omanik) aktsepteerib Lepingu eseme rajamisel projekti teostaja (ehitaja) poolt välja pakutavat tehnilist lahendust, sealhulgas, kuid mitte ainult, konkreetseid lahendusi Lepingu eseme (Valguskaabli) paigutamiseks Kinnisasjale kooskõlas Eritingimuste punktiga 2.2.6.
3.3. Kui Liituja (või Omanik) taotleb Lepingu eseme rajamist Eritingimuste punktis 3.2. nimetatust erinevatel tingimustel, ja eeldusel, et seda on võimalik rajada Liituja (või Omaniku) poolt taotletaval viisil, tuleb Liitujal (või Omanikult) tasuda ASV nõudmisel lisaks Liitumistasule lisatasu, mille kohta tehakse Omanikule eraldi erilahenduse hinnapakkumine. Lisatasu ei pea tasuma juhul, kui Omaniku soovil rajatakse Liitumispunkt kooskõlas Eritingimuste punktiga
2.2.6.4. Kinnistu piirile.
3.4. Kui Liituja (või Omanik) ei nõustu Lepingu punktis 3.3. nimetatud viisil ja tingimustel Lepingu eseme rajamisega ja keeldub lisatasu maksmisest Lepingu eseme rajamise eest punktis 3.3. sätestatud viisil ja tingimustel, rajab ASV Liitumispunkti Kinnistu piirile kooskõlas Lepingu punktiga 2.2.6.
3.5. Kortermaja puhul loetakse Lepingu ese rajatuks, kui Kortermaja trepikotta on rajatud Eritingimuste punktis 2.2.1.2. nimetatud Liitumispunkt.
3.6. Kui:
1) Liituja on esitanud ASV-le valeandmeid selle kohta, et Kinnisasjal asub Kortermaja; või
2) Liituja rikub Eritingimuste p-s 2.2.6.5 sätestatud kohustust,
on ASV-le õigus nõuda Liitujalt leppetrahvi summas kuni 150 eurot (edaspidi nimetatud „Leppetrahv“).
3.7. Pooled lepivad kokku, et kui ASV esitab Liitujale Leppetrahvi nõude enne Lepingu eseme valmimist, tasaarvestab ASV Leppetrahvi Liitumistagatisega. Sellisel juhul on Liitujal kohustus teha 14 päeva jooksul ASV-le täiendav Liitumistagatise makse, et ASV arvelduskontol hoiustatud Liitumistagatis vastaks Lepingus sätestatud summale. Kui Liituja rikub täiendava Liitumistagatise makse tegemise kohustust, on ASV-l õigus peatada Lepingu eseme rajamine kuni Liituja poolt täiendava Liitumistagatise täieliku tasumiseni. Kui täiendavat Liitumistagatist pole Liituja poolt tasutud 30 päeva jooksul ASV poolt vastava nõude Liitujale saatmisest, on ASV-l õigus Leping
üles öelda. Sellisel juhul ei tagasta ASV Liitujale Liitumistagatist ega ka Menetlustasu.
3.8. Rahaliste kohustuste tasumisega viivitamise korral kohustub Liituja tasuma ASV-le viivist 0,065% tasumisega viivituses oldud summalt päevas kuni rahalise kohustuse täieliku tasumiseni.
3.9. Kui Liituja on rikkunud Eritingimuste p-s 2.2.6.5 sätestatud kohustust ja pole rikkumist kõrvaldanud 30 päeva pikkuse täiendava tähtaja jooksul, on ASV-l õigus Leping üles öelda. Sellisel juhul ei tagasta ASV Liitujale Liitumistagatist ega ka Menetlustasu.
3.10. ASV kohustub rajama Lepingu eseme Kinnisasjale hiljemalt 3 aasta jooksul ASV ja Liituja vahel Lepingu sõlmimise kuupäevast arvates. Lepingu eseme rajamisele ei kohaldata Üldtingimuste p 6.1.1 kuni 6.1.3.
3.11. Kui Lepingu eseme tähtaegne valmimine viibib, on Liitujal õigus 60 päeva jooksul Eritingimuste p-s 3.10 või 3.12 sätestatud kuupäevast arvetes Leping üles öelda.
3.12. Kui Liituja pole Eritingimuste p-s 3.11 sätestatud tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse Lepingu eseme Kinnisasjale rajamise tähtaeg pikenenuks 3 aasta võrra. Lepingu eseme Kinnisasjale rajamise tähtaeg võib pikeneda ka korduvalt.
3.13. Eritingimuste üksiku sätte kehtetus või tühisus ei too kaasa kogu Eritingimuste või Eritingimuste teiste sätete kehtetust ning pooled kohustuvad täitma Eritingimusi osas, milles see ei ole tühine või kehtetuks tunnistatud
3.14. Pooled on kohustatud alustama viivitamata läbirääkimisi ja sõlmima mõistliku aja jooksul kokkuleppe tühiste või kehtetuks tunnistatud sätete asendamiseks niisuguste sätetega, mis on kehtivad ja loovad Poolte jaoks võimalikult sarnased õigused ja kohustused võrreldes õiguste ja kohustustega, mis on osutunud tühiseks või tunnistatud kehtetuks.
3.15. Eritingimuste E2107-1.1 käesolev redaktsioon kehtib alates 01.07.2021. a kuni uue Eritingimuste E2107-1.1 redaktsiooni kinnitamiseni ASV poolt.
3.16. Eritingimused E2107-1.1 ei ole Eritingimuste E1912-1.1 uus redaktsioon, vaid eraldiseisev dokument, mis kohaldub ASV Liituja vahel sõlmitud liitumislepingutele juhul, kui liitumislepingus on ASV ja Liituja selliselt kokku leppinud.

 
 

Internet Koju liitumislepingu eritingimused E1912-1.1
(liitumislepingutele kuni 30.06.2021)

Käesolevad Internet Koju liitumislepingu eritingimused (edaspidi nimetatud „Eritingimused“) kohalduvad Eesti Andmesidevõrgu AS, registrikood 14539659, aadress Pikk tn 15a, 65604 Võru, e-postiaadress info@eestiandmeside.ee (edaspidi nimetatud „ASV“) ja Liituja vahel sõlmitud liitumislepingutele juhul, kui liitumislepingus on ASV ja Liituja selliselt kokku leppinud.

1. Üldsätted
1.1. Lepingu kõik tingimused on ette nähtud Liitumislepingus, Eritingimustes ja Üldtingimustes ning nende lisades ja muudatustes, milles lepitakse kokku peale Lepingu sõlmimist.
1.2. Kui omavahel on vastuolus Liitumisleping ja Eritingimused, siis kohaldatakse Liitumislepingus sätestatut.
1.3. Kui omavahel on vastuolus Eritingimused ja Üldtingimused, siis kohaldatakse Eritingimustes sätestatut.
1.4. Poolte vahel sõlmitud Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse Liitumislepingu, Eritingimuste ning Üldtingimuste ja nende lisade ning muudatuste sätetest ja nendes kasutavatest mõistetest ning Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest.

2. Mõisted
2.1. Kui Eritingimusest pole sätestatud teisiti, kohalduvad Lepingule Üldtingimustes defineeritud mõisted.
2.2. Käesoleval juhul muudetakse Eritingimustega järgmiste mõistete tähendust:
2.2.1. Kinnisasi:
2.2.1.1. Kui tegemist ei ole Kortermajaga, on Kinnisasjaks Liitumisaadressil paiknev kinnistu koos (kõigi) sellel asuva(te) hoone(te)ga või korteriomand, kuhu käesoleva Lepingu alusel rajatakse Valguskaabel. Kui Kinnisasjal asub mitu hoonet ja Pooled pole leppinud kokku teisiti, rajatakse Lepingu ese ühe hooneni.
2.2.1.2. Kui tegemist on Kortermajaga, on Kinnisasjaks Liitumisaadressil paiknev korteriomand. Sellisel juhul rajatakse Liitumispunkt Kortermaja trepikotta Liitumisaadressi (korteriomandi) korrusele. Kortermaja puhul rajab Liitumispunktist ühenduse korterisse Sideoperaator pärast seda, mil Liituja (või Omanik) on sõlminud Sideoperaatoriga lepingu teenuse tarbimiseks Lepingu eseme vahendusel.
2.2.2. Kortermaja – Hoone, mis asub kinnisasjal, kus paikneb korteriomandi- ja korteriühistuseaduse tähenduses kolm või enam kinnistatud korteriomandit.
2.2.3. Leping – Internet Koju liitumislepingu moodustavad Liitumisleping, Eritingimused ja Üldtingimused ning nende lisad ja muudatused.
2.2.4. Liitumispunkt:
2.2.4.1. Kui tegemist ei ole Kortermajaga, on Liitumispunktiks Kinnistul paiknev Valguskaabli ots, mis on otsastatud ja paigutatud selleks mõeldud karpi või Liituja soovil jäätud otsastamata.
2.2.4.2. Kui tegemist on Kortermajaga, on Liitumispunktiks Kortermaja trepikojas paiknev Valguskaabli ots, mis on otsastatud.
2.2.4.3. Iga Liituja kohta saab olla ainult üks Liitumispunkt.
2.2.5. Liitumistagatis – tasu summas 150 eurot, mille ASV-le tasumisega väljendab Liituja tahet Leping sõlmida ja mis tasaarvestatakse Liitumistasuga. Liitumistasu tasumise korral rajab ASV Kinnisasjale Lepingu eseme.
2.2.6. Liitumistasu:
2.2.6.1. Kui tegemist ei ole Kortermajaga, on Liitumistasuks tasu summas 294 eurot koos käibemaksuga, millega Liituja hüvitab ASV-le Lepingu eseme projekteerimise maksumuse. Liitumistasust 150 eurot tasaarvestatakse Lepingu sõlmimisel tasutud Liitumistagatisega ning ülejäänud 144 eurot kohustub Liituja tasuma ASV-le 14 päeva jooksul pärast Kinnisasjale Lepingu eseme rajamist.
2.2.6.2. Kui tegemist on Kortermajaga, on Liitumistasuks tasu summas 194 eurot koos käibemaksuga, millega Liituja hüvitab ASV-le Lepingu eseme projekteerimise maksumuse. Liitumistasust 150 eurot tasaarvestatakse Lepingu sõlmimisel tasutud Liitumistagatisega ning ülejäänud 44 eurot kohustub Liituja tasuma ASV-le 14 päeva jooksul pärast Kinnisasjale Lepingu eseme rajamist.
2.2.6.3. Liitumistasu täieliku tasumise korral tagab ASV, et Lepingu kehtivuse ajal on Kinnisasjal võimalik tarbida kooskõlas Üldtingimuste punktiga 6.1.5. Sideoperaatorite teenuseid ning samuti kohustub ASV Lepingu kehtivuse ajal tagama Lepingu eseme korrasoleku kooskõlas Üldtingimuste punktiga 6.1.6.
2.2.6.4. Liitumistasu suurus on fikseeritud eeldusel, et Kinnisasjale paigaldatakse Lepingu ese projekti teostaja poolt välja pakutud asukohta ning projekti teostaja (ehitaja) poolt välja pakutud meetodil, samuti olukorras, kus Liitumispunkt asub Kinnistu piiril. Omanikul on õigus nõuda projekti teostajalt (ehitajalt) vähemalt kahte alternatiivset ettepanekut Lepingu eseme Kinnistule paigaldamise kohta, mis arvestab mõistlikul määral Omaniku õigustatud huvidega.
2.2.6.5. Kui Liitumispunkt asub Kinnistu piiril, annab ASV Liitujale vähemalt 3 kuu pikkuse tähtaja, mille jooksul peab Liituja tagama, et ASV poolt määratud asukohta Kinnistu piiril on paigaldatud ASV poolt määratud nõuetele vastav kaabel, millega on võimalik ühendada Valguskaabel.
2.2.6.6. Omanikul on võimalus esitada sooviavaldus Lepingu eseme paigaldamise erilahendusena, kuid juhul, kui erilahendus on projekti teostaja poolt välja pakutud lahendusest kallima teostusmaksumusega, siis tuleb lisaks Liitumistasule tasuda lisatasu, mille kohta teeb ASV Omanikule eraldi erilahenduse hinnapakkumise.

3. Eritingimused
3.1. Kui pooled on Lepingu sõlmimisel kokku leppinud, et Lepingule kohalduvad Eritingimused, võtab ASV Liitujaga Lepingu sõlmimisega endale kohustuse rajada Liitumisaadressile Lepingu ese, välja arvatud Eritingimustes ja Üldtingimustes sätestatud juhtudel. Sellisel juhul ei kohaldata Lepingule Üldtingimuste p 5.1.2.
3.2. Liitumistagatis loetakse Lepingu eseme üleandmisel tasaarvestatuks Liitumistasuga, kuid seda ainult juhul, kui Liituja (või Omanik) aktsepteerib Lepingu eseme rajamisel projekti teostaja (ehitaja) poolt välja pakutavat tehnilist lahendust, sealhulgas, kuid mitte ainult, konkreetseid lahendusi Lepingu eseme (Valguskaabli) paigutamiseks Kinnisasjale kooskõlas Eritingimuste punktiga 2.2.6.
3.3. Kui Liituja (või Omanik) taotleb Lepingu eseme rajamist Eritingimuste punktis 3.2. nimetatust erinevatel tingimustel, ja eeldusel, et seda on võimalik rajada Liituja (või Omaniku) poolt taotletaval viisil, tuleb Liitujal (või Omanikult) tasuda ASV nõudmisel lisaks Liitumistasule lisatasu, mille kohta tehakse Omanikule eraldi erilahenduse hinnapakkumine. Lisatasu ei pea tasuma juhul, kui Omaniku soovil rajatakse Liitumispunkt kooskõlas Lepingu punktiga 2.2.6.4. Kinnistu piirile.
3.4. Kui Liituja (või Omanik) ei nõustu Lepingu punktis 3.3. nimetatud viisil ja tingimustel Lepingu eseme rajamisega ja keeldub lisatasu maksmisest Lepingu eseme rajamise eest punktis 3.3. sätestatud viisil ja tingimustel, rajab ASV Liitumispunkti Kinnistu piirile kooskõlas Lepingu punktiga 2.2.6.
3.5. Kortermaja puhul loetakse Lepingu ese rajatuks, kui Kortermaja trepikotta on rajatud Eritingimuste punktis 2.2.1.2. nimetatud Liitumispunkt.
3.6. Kui:
1) Liituja on esitanud ASV-le valeandmeid selle kohta, et Kinnisasjal asub Kortermaja; või
2) Liituja rikub Eritingimuste p-s 2.2.6.5 sätestatud kohustust,
on ASV-le õigus nõuda Liitujalt leppetrahvi summas kuni 150 eurot (edaspidi nimetatud „Leppetrahv“).
3.7. Pooled lepivad kokku, et kui ASV esitab Liitujale Leppetrahvi nõude enne Lepingu eseme valmimist, tasaarvestab ASV Leppetrahvi Liitumistagatisega. Sellisel juhul on Liitujal kohustus teha 14 päeva jooksul ASV-le täiendav Liitumistagatise makse, et ASV arvelduskontol hoiustatud Liitumistagatis vastaks Lepingus sätestatud summale. Kui Liituja rikub täiendava Liitumistagatise makse tegemise kohustust, on ASV-l õigus peatada Lepingu eseme rajamine kuni Liituja poolt täiendava Liitumistagatise täieliku tasumiseni.
3.8. Rahaliste kohustuste tasumisega viivitamise korral kohustub Liituja tasuma ASV-le viivist 0,065% tasumisega viivituses oldud summalt päevas kuni rahalise kohustuse täieliku tasumiseni.
3.9. Kui Liituja on rikkunud Eritingimuste p-s 2.2.6.5 sätestatud kohustust ja pole rikkumist kõrvaldanud 30 päeva pikkuse täiendava tähtaja jooksul, on ASV-l õigus Leping üles öelda. Sellisel juhul ei tagasta ASV Liitujale Liitumistagatist ega ka Menetlustasu.
3.10. Eritingimuste E1912-1.1 käesolev redaktsioon kehtib alates 29.11.2019. a kuni uue Eritingimuste E1912-1.1 redaktsiooni kinnitamiseni ASV poolt.