Liitumislepingu üldtingimused UUED

Internet Koju liitumislepingu üldtingimused

Üldtingimused kehtivad alates 30.11.2021

Käesolevad Internet Koju liitumislepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud „Üldtingimused“) kohalduvad kõigile Eesti Andmesidevõrgu AS, registrikood 14539659, postiaadress Soinaste 8a, 50405 Tartu (registriaadress Pikk tn 15a, 65604 Võru), e-postiaadress info@eestiandmeside.ee (edaspidi nimetatud „ASV“) ja Liituja vahel sõlmitud liitumislepingutele.

1. Üldsätted

1.1. Lepingu kõik tingimused on ette nähtud Liitumislepingus ja Üldtingimustes ning nende lisades ja muudatustes, milles lepitakse kokku peale Lepingu sõlmimist.

1.2. Poolte vahel sõlmitud Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse Liitumislepingu ning Üldtingimuste ja nende lisade ning muudatuste sätetest ja nendes kasutavatest mõistetest ning Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest.

1.3. Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

1.4. ASV klienditeeninduse kontaktid ja tööaeg avaldatakse veebilehel www.internetkoju.ee.

2. Mõisted

2.1. Jaotuspunkt – ASV andmesidevõrgu sõlm, kus paiknevad Sideoperaatorite seadmed ja kus toimub võrgu jaotus lõpptarbijatele aktiivseadmete või passiivsete splitterite kaudu.

2.2. Kinnisasi:

2.2.1. Kui tegemist ei ole Kortermajaga, on Kinnisasjaks Liitumisaadressil paiknev kinnistu koos (kõigi) sellel asuva(te) hoone(te)ga või korteriomand, kuhu käesoleva Lepingu alusel rajatakse Valguskaabel. Kui Kinnisasjal asub mitu hoonet ja Pooled pole leppinud kokku teisiti, rajatakse Lepingu ese ühe hooneni.

2.2.2. Kui tegemist on Kortermajaga, on Kinnisasjaks Liitumisaadressil paiknev korteriomand. Sellisel juhul rajatakse Liitumispunkt Kortermaja trepikotta Liitumisaadressi (korteriomandi) korrusele. Kortermaja puhul rajab Liitumispunktist ühenduse korterisse Sideoperaator pärast seda, mil Liituja (või Omanik) on sõlminud Sideoperaatoriga lepingu teenuse tarbimiseks Lepingu eseme vahendusel.

2.3. Kortermaja – Hoone, mis asub kinnisasjal, kus paikneb korteriomandi- ja korteriühistuseaduse tähenduses kolm või enam kinnistatud korteriomandit.

2.4. Leping – Internet Koju liitumislepingu moodustavad Liitumisleping ja Üldtingimused ning nende lisad ja muudatused.

2.5. Lepingu ese – ASV poolt Kinnisasjale käesoleva Lepingu alusel ja tingimustel paigaldatav Valguskaabel, mis lõppeb Liitumispunktiga. Valguskaabel on ilma katkestuseta viimasest jagunemisest. Lepingu esemeks ei ole ühelgi juhul väljaspool Kinnasasja paiknev ASV sidevõrk või selle osa. Lepingu esemeks ei loeta ühelgi juhul ka muud Kinnistul paiknevat ASV sidevõrku või selle osa, mille Kinnistule paigaldamise osas on ASV ja Kinnistu omaniku vahel sõlmitud eraldi kokkulepe.

2.6. Liituja – füüsiline või juriidiline isik, kes on esitanud ASV-le Tahteavalduse Lepingu esemeks oleva Valguskaabli paigaldamiseks Liitumisaadressile ja on tasunud Liitumistagatise ja Menetlustasu.

2.7. Liitumisaadress – Liituja poolt ASV-le esitatud Kinnisasja aadress, kuhu Liituja soovib Lepingu eseme rajamist.

2.8. Liitumisleping – Liituja poolt veebilehel www.internetkoju.ee avaldatud Tahteavalduse alusel, mida Liituja on kinnitanud Liitumistagatise ja Menetlustasu tasumisega, sõlmitud leping, kus on fikseeritud Liitumisaadress.

2.8.1. Liitumispunkt:

2.8.1.1. Kui tegemist ei ole Kortermajaga, on Liitumispunktiks Kinnistul paiknev Valguskaabli ots, mis on otsastatud ja paigutatud selleks mõeldud karpi või Liituja soovil jäätud otsastamata.

2.8.1.2. Kui tegemist on Kortermajaga, on Liitumispunktiks Kortermaja trepikojas paiknev Valguskaabli ots, mis on otsastatud.

2.8.1.3. Iga Liituja kohta saab olla ainult üks Liitumispunkt.

2.8.1.4. Kortermaja puhul loetakse Lepingu ese rajatuks, kui Kortermaja trepikotta on rajatud Liitumispunkt.

2.9. Liitumistagatis – tasu summas 150 eurot, mille ASV-le tasumisega väljendab Liituja tahet Leping sõlmida ja mis tasaarvestatakse Liitumistasuga.

2.10. Liitumistasu – tasu summas 150 eurot koos käibemaksuga, millega Liituja hüvitab ASV-le Lepingu eseme projekteerimise maksumuse. Liitumistasu tasumise korral rajab ASV enda kulul Kinnisasjale ka Lepingu eseme. Samuti tagab ASV Liitumistasu tasumise korral, et Lepingu kehtivuse ajal on Kinnisasjal võimalik tarbida kooskõlas Üldtingimuste punktiga 6.1.6. Sideoperaatorite teenuseid ning samuti kohustub ASV Lepingu kehtivuse ajal tagama Lepingu eseme korrasoleku kooskõlas Üldtingimuste punktiga 6.1.7.

2.10.1. Liitumistasu suurus on fikseeritud eeldusel, et Kinnisasjale paigaldatakse Lepingu ese projekti teostaja poolt välja pakutud asukohta ning projekti teostaja (ehitaja) poolt välja pakutud meetodil, samuti olukorras, kus Liitumispunkt asub Kinnistu piiril. Omanikul on õigus nõuda projekti teostajalt (ehitajalt) vähemalt kahte alternatiivset ettepanekut Lepingu eseme Kinnistule paigaldamise kohta, mis arvestab mõistlikul määral Omaniku õigustatud huvidega. Seejuures ei tohi Omaniku ettepanekud muuta Lepingu eseme Kinnistule paigaldamist kulukamaks ning Omanik kohustub aktsepteerima kõige soodsamat lahendust Lepingu eseme Kinnistule paigaldamiseks.

2.10.2. Kui Liitumispunkt asub Kinnistu piiril, annab ASV Omanikule ASV kulul piisava pikkusega kaabli ja seinale paigaldatava karbi, et Omanikul oleks võimalik ühendada Kinnistul paiknev hoone Liitumispunktiga.

2.10.3. Omanikul on võimalus esitada sooviavaldus Lepingu eseme paigaldamise erilahendusena, kuid juhul, kui erilahendus on projekti teostaja poolt välja pakutud lahendusest kallima teostusmaksumusega, siis tuleb lisaks Liitumistasule tasuda lisatasu, mille kohta teeb ASV Omanikule eraldi erilahenduse hinnapakkumise.

2.11. Menetlustasu – tasu summas 3 eurot koos käibemaksuga, mille Liituja tasub ASV-le liitumissoovi menetlemisega seotud toimingute ning võrgu eelplaneeringu koostamise jaoks.

2.12. Omanik – Kinnisasja omanik Lepingu eseme ehitustegevuse alustamise hetkel või hiljem.

2.13. Pool – ASV või Liituja eraldi.

2.14. Pooled – ASV ja Liituja koos.

2.15. Sideoperaator – teenusepakkuja, kes pakub teenust Lepingu eseme vahendusel.

2.16. Taasliitumistasu – tasu, mida Omanik peab ASV-le tasuma Lepingu eseme taasühendamiseks ASV sidevõrguga olukorras, kus Leping on eelnevalt Poole poolt üles öeldud. Taasliitumistasu suurus on 360 eurot koos käibemaksuga. ASV-l on õigus korrigeerida Taasliitumistasu suurust tarbijahinnaindeksi muutuse võrra, teatades sellest veebilehe www.internetkoju.ee vahendusel ette vähemalt 3 kuud. Lepingu eseme ASV sidevõrguga taasühendamise täpsemad tingimused ning ASV ja Omaniku õigused ning kohustused lepitakse kokku ASV ja Omaniku vahel sõlmitavas
lepingus.

2.17. Tahteavaldus – Liituja poolt veebilehel www.internetkoju.ee avaldatud tahteavaldus, kuhu Liituja märgib Liituja ning Liitumisaadressi andmed. Tahteavalduses sisalduv Liituja kommentaar on informatiivse tähendusega ning see ei ole Lepingu osaks.

2.18. Tarbija – füüsilisest isikust Liituja, kes sõlmib Lepingu, mis ei seondu Liituja iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

2.19. Valguskaabel – kiudoptiline kaabel, millel on tehniline suutlikkus pakkuda lõppkasutajale usaldusväärset ja tagatud andmeedastust igal ajahetkel allalaadimiskiirusega vähemalt 1000 Mbit/s ehk 1 Gbit/s.

3. Liituja identifitseerimine

3.1. Liituja identifitseerimine toimub individuaalse viitenumbri alusel, mille ASV teeb Liitujale teatavaks pärast Liitumistagatise ja Menetlustasu tasumist, saates Liituja e-postiaadressile kinnituse Liitumistagatise ja Menetlustasu laekumise ning Lepingu sõlmimise kohta.

3.2. Viitenumber on seotud Liitujaga ning Lepingu pooleks loetakse Liituja, kelle viitenumbriga on teostatud Liitumistagatise ja Menetlustasu makse.

4. Lepingu sõlmimine ja jõustumine

4.1. Leping sõlmitakse ASV ja Liituja vahel Liituja poolt avaldatud Tahteavalduse alusel, mida Liituja kinnitab Liitumistagatise ja Menetlustasu tasumisega.

4.2. Leping ASV ja Liituja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil individuaalse viitenumbri alusel tehtud Liitumistagatise ja Menetlustasu makse ning Liitumistagatis ja Menetlustasu on laekunud ASV arvelduskontole. Poolte vahel Lepingu sõlmituks lugemisel ei oma tähtsust asjaolu, kas makse on sooritatud Liituja enda või kolmanda isiku arvelduskontolt.

4.3. Leping jõustub Lepingu sõlmituks lugemise hetkest.

4.4. Kui Lepingu eseme ehitustööde alustamise hetkel selgub, et Liituja ei ole Kinnisasja omanik, loetakse Omanik ehitajale ehitustegevuse alustamiseks vajalike nõusolekute ja kooskõlastuste andmisel ning käesolevas Lepingus sätestatud õiguste ja kohustuste täitmisega nõustumisel Liituja asemel Lepingusse astunuks.

4.5. Lepingu eseme ehitaja vahendusel antakse Omanikule käesolevas Lepingus sätestatud õiguste ja kohustuste täitmisega nõustumise väljendamiseks allkirjastada dokument, mis sisaldab järgnevat: „Mina, [nimi] ([isikukood]), olen nõus kinnisasjale [kinnisasja andmed] valguskaabli ja selle oluliste osade ning teiste siderajatiste ja nende osade (näiteks kapp, kaev, sidekanal) (edaspidi „Lepingu ese“) paigaldamisega ja kinnitan, et annan Lepingu eseme ehitajale kõik vajalikud nõusolekud ja kinnitused. Kinnitan, et olen teadlik Eesti Andmesidevõrgu AS (registrikood 14539659) ja [Liituja nimi] ([Liituja isikukood]) vahel [kuupäev] sõlmitud lepingust (edaspidi „Leping“)), samuti kinnitan, et olen teadlik ja nõustun minule Lepingu alusel tekkivate õiguste ja kohustustega ning soovin astuda Lepingusse [Liituja nimi] asemele.“

5. Liitumistasu ja Liitumistagatise tasumise kord

5.1. Liitumistasu tasumine:

5.1.1. Liituja tasub Liitumistagatise ning Menetlustasu ASV arvelduskontole.

5.1.2. [Kehtetu alates 30.11.2021. a]

5.1.3. Kui ASV otsustab, et Kinnisasja juurde Lepingu ese rajatakse, loetakse tasutud Liitumistagatis Lepingu eseme üleandmisel tasaarvestatuks Liitumistasuga, kuid seda ainult juhul, kui Liituja (või Omanik) aktsepteerib Lepingu eseme rajamisel projekti teostaja (ehitaja) poolt välja pakutavat tehnilist lahendust, sealhulgas, kuid mitte ainult, konkreetseid lahendusi Lepingu eseme (Valguskaabli) paigutamiseks Kinnisasjale kooskõlas Üldtingimuste punktiga 2.10.1.

5.1.4. Kui Liituja (või Omanik) taotleb Lepingu eseme rajamist Üldtingimuste punktis 5.1.3. nimetatust erinevatel tingimustel, ja eeldusel, et seda on võimalik rajada Liituja (või Omaniku) poolt taotletaval viisil, tuleb Liitujal (või Omanikult) tasuda ASV nõudmisel lisaks Liitumistasule lisatasu, mille kohta tehakse Omanikule eraldi erilahenduse hinnapakkumine. Lisatasu ei pea tasuma juhul, kui Omaniku soovil rajatakse Liitumispunkt kooskõlas Üldtingimuste punktiga 2.10.1. Kinnistu piirile.

5.1.5. Kui Liituja (või Omanik) ei nõustu Üldtingimuste punktis 5.1.3. nimetatud viisil ja tingimustel Lepingu eseme rajamisega ja keeldub lisatasu maksmisest Lepingu eseme rajamise eest Üldtingimuste punktis 5.1.4. sätestatud viisil ja tingimustel, rajab ASV Liitumispunkti Kinnistu piirile.

5.1.6. Kui Omanik ei allkirjasta Üldtingimuste punktis 4.5. nimetatud kinnitust hiljemalt enne Kinnistule Lepingu eseme paigaldamise alustamist, on ASV-l õigus Lepingu eseme rajamisest keelduda ning Leping lõpetada. Sellisel juhul ei tagastata Liitujale Liitumistagatist ega ka Menetlustasu.

6. Poolte õigused ja kohustused

6.1. ASV ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1.1. [Kehtetu alates 30.11.2021. a]

6.1.2. ASV kohustub käesolevas Lepingus nimetatud tingimustel rajama Lepingu eseme Kinnisasjale hiljemalt 3 aasta jooksul Üldtingimuste kolmanda redaktsiooni kehtima hakkamisest arvates .

6.1.3. Kui Lepingu eseme tähtaegne valmimine viibib, on Liitujal õigus 30 päeva jooksul Üldtingimuste p-s 6.1.2 või p-s 6.1.4 sätestatud kuupäevast arvetes Leping üles öelda.

6.1.4. Kui Liituja pole Üldtingimuste p-s 6.1.3 sätestatud tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse Lepingu eseme Kinnisasjale rajamise tähtaeg pikenenuks 2 aasta võrra. Lepingu eseme Kinnisasjale rajamise tähtaeg võib pikeneda ka korduvalt.

6.1.5. ASV kohustub teavitama Liitujat kõikvõimalikest Lepingu eseme rajamisega seotud ja Liitujat otseselt puudutavast olulisest informatsioonist. ASV võib nimetatud kohustused täita kolmandate isikute (eelkõige Lepingu eseme ehitaja) vahendusel.

6.1.6. ASV on kohustatud tagama, et Kinnisasjalt on võimalik hiljemalt neli kuud pärast Lepingu eseme valmimist kasutada Lepingu eseme kaudu vähemalt kahe Sideoperaatori teenuseid arvestusega, et korraga saab Lepingu eseme vahendusel teenuseid osutada üks Sideoperaator.

6.1.7. ASV kohustub hoidma rajatava Lepingu eseme töökorras, arvestades sealhulgas Üldtingimuste punktis 8.3 sätestatuga.

6.1.8. ASV-l on õigus nõuda Kinnisasja omanikult kõiki käesoleva Lepingu eseme rajamise jaoks vajalike ehitustööde teostamiseks olulisi nõusolekuid ja kooskõlastusi.

6.1.9. Kui Liituja (või Omanik) ei nõustu Üldtingimuste punktis 2.10.1. nimetatud viisil ja tingimustel Lepingu eseme rajamisega ja keeldub lisatasu maksmisest Lepingu eseme rajamise eest Üldtingimuste punktis 2.10.3 sätestatud viisil ja tingimustel, on ASV-l õigus rajada Liitumispunkt Kinnistu piirile kooskõlas Üldtingimuste punktiga 2.10.2.

6.1.10. Kui Liituja on rikkunud Üldtingimuste p-s 6.2.5 sätestatud kohustust ja pole rikkumist kõrvaldanud 30 päeva pikkuse täiendava tähtaja jooksul, on ASV-l õigus Leping üles öelda. Sellisel juhul ei tagasta ASV Liitujale Liitumistagatist ega ka Menetlustasu.

6.2. LIITUJA JA OMANIKU ÕIGUSED NING KOHUSTUSED

6.2.1. Liitujal ja Omanikul on õigus saada ASV-lt teavet Lepingu eseme rajamisega seotud ning Liitujat ja Omanikku otseselt puudutava olulise informatsiooni kohta.

6.2.2. Liituja ja Omanik on kohustatud hoiduma igasugusest tegevusest ja/või tegevusetusest, mis võib kahjustada Lepingu eset või negatiivselt mõjutada selle korrapärast funktsioneerimist.

6.2.3. Kui Liituja (või Omanik) ei ole kaheteistkümne järjestikkuse kuu jooksul omanud lepingut ühegi Sideoperaatoriga, kes osutab Liitujale (Omanikule) teenuseid Lepingu eseme vahendusel, on mõlemal Poolel õigus Leping üles öelda. Kui Leping on üles öeldud, lõpetab ASV Lepingu eseme hooldamise ja ühendab Lepingu eseme lahti ASV sidevõrgust ning Omanikul pole enam võimalik Lepingu eseme kaudu Sideoperaatorite teenuseid tarbida.

6.2.4. Kui Pool on Lepingu üles öelnud, on Omanikul võimalik Lepingu eseme vahendusel Sideoperaatori teenuseid tarbida üksnes pärast ASV-ga uue lepingu sõlmimist ning Taasliitumistasu tasumist. Pärast Taasliitumistasu tasumist taasühendab ASV Lepingu eseme ASV sidevõrguga ning teostab kõik vajalikud Lepingu eseme hooldus- ja remonttööd, et Lepingu eseme vahendusel oleks jätkuvalt võimalik Sideoperaatori teenuseid tarbida.

6.2.5. Kui Liitumispunkt asub Kinnistu piiril, annab ASV Liitujale vähemalt 3 kuu pikkuse tähtaja, mille jooksul on Liituja kohustatud tagama, et ASV poolt määratud asukohta Kinnistu piiril on paigaldatud ASV poolt määratud nõuetele vastav kaabel, millega on võimalik ühendada Valguskaabel.

7. Omandiõigus

7.1. Käesoleva Lepingu järgi Liitumistasu eest rajatav Lepingu ese koos selle oluliste osadega, mis paiknevad Kinnisasjal, kuuluvad Omaniku omandisse. Liituja/Omanik kinnitab, et mõistab, et Lepingu kehtivuse ajal on Lepingu eseme vahendusel on võimalik teenuseid tarbida üksnes ASV sidevõrgu kaudu ning Lepingus sätestatud tingimustel, kuna Lepingu ese on ühendatud ASV sidevõrguga.

7.2. Kinnisasja omanik kohustub võimaldama ASV-l teostada kõiki toiminguid, mis on vajalikud Lepingu eseme rajamiseks ja hooldamiseks.

8. Vastutus

8.1. ASV ei vastuta Lepingu eseme kaudu Sideoperaatori poolt pakutava teenuse osutamisel tekkinud tõrgete osas, välja arvatud, kui tõrge on otseselt tingitud Lepingu esemel esinevast puudusest, mis on tekkinud ASV süül ning eeldusel, et ASV pole Lepingu eseme puudust kõrvaldanud kolme tööpäeva jooksul arvates Liitujale Lepingu eseme vahendusel teenust osutava Sideoperaatori poolt ASV-le vastava teate saatmisest.

8.2. Kui Liituja on Tarbija, ei vastuta ASV Lepingu eseme kaudu Sideoperaatori poolt pakutava teenuse osutamisel tekkinud tõrgete osas, välja arvatud, kui tõrge on otseselt tingitud Lepingu esemel esinevast puudusest, mis on ilmnenud kahe aasta jooksul alates Lepingu eseme üleandmisest ning eeldusel, et ASV pole Lepingu eseme puudust kõrvaldanud kolme tööpäeva jooksul arvates Liitujale Lepingu eseme vahendusel internetiühenduse teenust osutava Sideoperaatori poolt ASV-le vastava teate saatmisest. Eeldatakse, et kuue kuu jooksul Lepingu eseme üleandmise päevast ilmnenud mittevastavus oli olemas üleandmise ajal.

8.3. ASV-l on õigus teostada Lepingu eseme hooldustöid, mille teostamise ajal võib Lepingu eseme vahendusel teenuste osutamine olla takistatud. ASV informeerib kõikidest hooldustöödest Sideoperaatorit vähemalt 5 tööpäeva ette.

8.4. Kui Lepingu ese on saanud kahjustada ASV-st mitteolenevatel põhjustel, kohustub ASV Lepingu eseme parandama või asendama üksnes juhul, kui Kinnisasja omanik hüvitab ASV-le Lepingu eseme parandamise või asendamisega seotud kulud.

8.5. Kui Liituja on Tarbija, on tal õigus Lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Tarbija võib nõuda:

8.5.1. asja parandamist;

8.5.2. asja asendamist, kui sellega ei põhjustata ASV-le võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi,

8.5.3. oluliste puuduste korral (nt kui parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui sellega tekitatakse avalduse esitajale põhjendamatuid ebamugavusi) on Tarbijal õigus Lepingust taganeda.

8.6. Lepingust taganemise korral on ASV kohustatud tagastama Liituja poolt tasutud Liitumistagatise ja Menetlustasu 14 päeva jooksul pärast ASV poolt Lepingu lõpetamisest.

8.7. Kui Liituja on Tarbija ja ASV on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus ASV pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevale tarbijavaidluste komisjonile või kohtule.

8.8. Kui Liituja on Tarbija, võib Tarbija esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud veebilehe aadressil www.komisjon.ee.

9. Lepingu lõpetamine

9.1. Kui Liituja on Tarbija, on Liitujal võimalik Lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul Lepingu sõlmimisest arvates. Sellisel juhul tagastatakse Liitumistagatis ja Menetlustasu 14 päeva jooksul pärast ASV poolt Lepingust taganemise avalduse kättesaamisest.

9.2. Lepingust taganemiseks tuleb ASV-le esitada digitaalselt allkirjastatud taganemistaotlus, mis sisaldab järgnevat: „Mina, [nimi] ([isikukood]) taganen Lepingust, mille esemeks on Eesti Andmesidevõrgu AS poolt Kinnisasjale Lepingu alusel ja tingimustel paigaldatav Valguskaabel. Tellimuse esitamise kuupäev [tellimuse esitamise kuupäev]. Liitumistagatise tagasimakse korral teha makse kontole [arve number].“

9.3. Kui Lepingu eset ei ole võimalik rajada Liitujast või Omanikust tulenevatel asjaoludel, ei tagastata Liitujale Liitumistagatist ega ka Menetlustasu, kui Leping ei sätesta teisiti.

9.4. Kui Liituja ei ole Kinnisasja omanik ja ehitustööde alustamise hetkel ei anna Omanik nõusolekut Lepingu eseme rajamiseks, loetakse Leping poolte vahel lõppenuks. Lepingu lõpetamisel käesolevas punktis nimetatud juhul ei tagastata Liitujale Liitumistagatist ega ka Menetlustasu.

9.5. Kui Liituja on esitanud enne Lepingu jõustumist ASV-le valeandmeid, mille tulemusena pole võimalik Lepingu eset rajada, on ASV-l õigus Leping üles öelda. Lepingu lõpetamisel käesolevas punktis nimetatud juhul ei tagastata Liitujale Liitumistagatist ega ka Menetlustasu.

10. Üldtingimuste muutmine

10.1. Üldtingimuste käesolev redaktsioon (ehk Üldtingimuste kolmas redaktsioon) kehtib alates 30.11.2021. a kuni uue Üldtingimuste redaktsiooni kinnitamiseni ASV poolt.

10.2. ASV-l on õigus muuta mõjuval põhjusel ühepoolselt Üldtingimusi teatades Üldtingimuste muudatustest Üldtingimuste punktis 10.3. sätestatud korras Liitujale ette vähemalt kaks kuud. Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige, kuid mitte ainult:

10.2.1. ASV poolt pakutavate teenuste tehniline või sisuline areng,

10.2.2. ASV poolt tehnilise lahenduse kasutamisest loobumine või selle muutmine või uuendamine,

10.2.3. vajadus täpsustada ASV poolt pakutavate teenuste osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid,

10.2.4. äri- ja majanduskeskkonnaga seotud asjaolude muutumine,

10.2.5. muudatused õigusaktides või kohtupraktikas,

10.2.6. riigiasutuse poolt tehtud otsused, ettekirjutused või kohtulahendid.

10.3. Üldtingimuste ühepoolse muutmise korral edastab ASV veebiaadressil www.internetkoju.ee ja Liituja poolt Lepingu sõlmimisel ASV-le teatavaks tehtud e-postiaadressi, postiaadressi või SMS-i vahendusel teate Üldtingimuste uue redaktsiooni ning Üldtingimuste uue redaktsiooni jõustumisekuupäeva kohta.

10.4. Üldtingimuste muudatustega mittenõustumisel on Liitujal õigus Leping üles öelda. Ülesütlemisest tuleb ASV-le ette teatada vähemalt üks kuu enne Üldtingimuste uue redaktsiooni jõustumise kuupäeva. Kui Liituja teatab käesolevas punktis nimetatud tähtaja jooksul Lepingu lõpetamise soovist, tagastatakse Liitujale Liitumistagatis 14 päeva jooksul pärast Liituja poolt ASV-le Taganemisavalduse esitamisest. Lepingu ülesütlemise õiguse kasutamata jätmise korral loetakse, et Liituja on Üldtingimuste muutmise ja Üldtingimuste muudatustega nõustunud.

11. Andmekaitse

11.1. Sõlmides ASV-ga Lepingu, annab Liituja nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevas Lepingus sätestatud eesmärkidel ja korras.

11.2. Liituja andmete vastutavaks töötlejaks on ASV.

11.3. ASV juhindub Liituja andmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduse ja muude asjakohaste õigusaktide nõuetest.

11.4. ASV-l on õigus töödelda Liituja andmeid sõlmitud Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks. Samuti on ASV-l õigus edastada Liituja nimi ning kontaktandmed Sideoperaatoritele eesmärgiga lihtsustada Lepingu eseme vahendusel teenuse lepingu sõlmimist.

11.5. ASV-l on õigus salvestada ja säilitada ASV sidevahendite kaudu edastatud informatsiooni. Salvestatud infot kasutab ASV käesoleva Lepingu täitmiseks, esitatud tahteavalduste või tehtud tehingute tõendamiseks.

11.6. ASV säilitab isikuandmeid senikaua, kui on vaja Liituja andmete töötlemise eesmärkide või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh arvestades Lepingust tulenevat nõude aegumise tähtaega.

12. Lõppsätted

12.1. ASV poolsed teavitused saadetakse Liituja poolt ASVle Lepingus avaldatud epostiaadressile või telefoninumbrile või Liitumisaadressile.

12.2. Käesoleva Lepingu üksiku sätte kehtetus või tühisus ei too kaasa kogu Lepingu või Lepingu teiste sätete kehtetust ning pooled kohustuvad täitma Lepingut osas, milles see ei ole tühine või kehtetuks tunnistatud

12.3. Pooled on kohustatud alustama viivitamata läbirääkimisi ja sõlmima mõistliku aja jooksul kokkuleppe tühiste või kehtetuks tunnistatud sätete asendamiseks niisuguste sätetega, mis on kehtivad ja loovad Poolte jaoks võimalikult sarnased õigused ja kohustused võrreldes õiguste ja kohustustega, mis on osutunud tühiseks või tunnistatud kehtetuks.

12.4. Pooled on kohustatud Lepingu kehtivuse ajal, samuti pärast Lepingu lõppemist hoidma saladuses seoses Lepingu sõlmimisega ja selle täitmisega neile teise Poole kohta teatavaks saanud mistahes teavet, mille avaldamine võib kahjustada teise Poole huve või mille saladuses hoidmise vastu teisel Poolel eeldatavalt on või võib olla huvi.