Liitumislepingu üldtingimused

Internet Koju liitumislepingu üldtingimused

Käesolevad Internet Koju liitumislepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud „Üldtingimused“) kohalduvad kõigile Eesti Andmesidevõrgu AS, registrikood 14539659 (edaspidi nimetatud „ASV“) ja Liituja vahel sõlmitud liitumislepingutele.

1. Üldsätted
1.1. Lepingu kõik tingimused on ette nähtud Liitumislepingus ja Üldtingimustes ning nende lisades ja muudatustes, milles lepitakse kokku peale Lepingu sõlmimist.
1.2. Poolte vahel Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse Liitumislepingu ning Üldtingimuste ja nende lisade ning muudatuste sätetest ja nendes kasutavatest mõistetest ning Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest.
1.3. Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

2. Mõisted
2.1. Jaotuspunkt – ASV võrgu sõlm, kus saavad paikneda Sideoperaatorite seadmed ja kus toimub võrgu jaotus lõpptarbijatele kas aktiivseadmete või passivsete splitterite kaudu.
2.2. Kinnisasi – Liitumisaadressil paiknev kinnistu koos (kõigi) sellel asuva(te) hoone(te)ga või korteriomand, kuhu käesoleva Lepingu alusel rajatakse Valguskaabel. Kui Kinnisasjal asub mitu hoonet ja Pooled pole leppinud kokku teisiti, rajatakse Lepingu ese ühe hooneni.
2.3. Leping – Internet Koju liitumislepingu moodustavad Liitumisleping ja Üldtingimused ning nende lisad ja muudatused.
2.4. Lepingu ese – ASV poolt Kinnisasjale käesoleva Lepingu alusel ja tingimustel paigaldatav Valguskaabel, mis lõppeb Liitumispunktiga. Valguskaabel on ilma katkestuseta viimasest jagunemisest. Lepingu esemeks ei ole ühelgi juhul väljaspool Kinnasasja paiknev ASV sidevõrk või selle osa. Lepingu esemeks ei loeta ühelgi juhul ka muud Kinnistul paiknevat ASV sidevõrku või selle osa, mille Kinnistule paigaldamise osas on ASV ja Kinnistu omaniku vahel sõlmitud eraldi kokkulepe.
2.5. Liituja – füüsiline või juriidiline isik, kes on pöördunud ASV poole sooviavaldusega käesoleva Lepingu esemeks oleva Valguskaabli paigaldamiseks Liitumisaadressile ja on tasunud Liitumistagatise ja Menetlustasu.
2.6. Liitumisaadress – Liituja poolt ASV-le esitatud aadress, kuhu Liituja soovib Lepingu eseme rajamist.
2.7. Liitumisleping – Liituja poolt veebilehel www.internetkoju.ee avaldatud Tahteavalduse alusel, mida Liituja on kinnitanud Liitumistagatise ja Menetlustasu tasumisega, sõlmitud leping, kus on fikseeritud Kinnisasi, kuhu rajatakse Lepingu ese.
2.8. Liitumispunkt – Kinnistul paiknev Valguskaabli ots, mis on otsastatud ja paigutatud selleks mõeldud karpi või Liituja soovil jäätud otsastamata. Iga Liituja kohta saab olla ainult üks Liitumispunkt.
2.9. Liitumistagatis – tasu summas 150 eurot, mille ASV-le tasumisega väljendab Liituja tahet Leping sõlmida ja mis tasaarvestatakse Liitumistasuga.
2.10. Liitumistasu – tasu summas 150 eurot koos käibemaksuga, mida makstakse Lepingu eseme rajamiseks Kinnisasjale. Liitumistasu suurus on fikseeritud eeldusel, et Kinnisasjale paigaldatakse Lepingu ese projekti teostaja poolt välja pakutud asukohta. Omanikul on võimalus esitada soov Lepingu eseme paigaldamise erilahendusena, kuid juhul, kui erilahendus on projekti teostaja poolt välja pakutud lahendusest kallima teostusmaksumusega, siis tuleb lisaks Liitumistasule tasuda lisatasu, mille kohta teeb ASV Omanikule eraldi erilahenduse hinnapakkumise.
2.11. Menetlustasu – tasu summas 3 eurot koos käibemaksuga, mille Liituja tasub ASV-le liitumissoovi menetlemisega seotud toimingute ning võrgu eelplaneeringu koostamise jaoks.
2.12. Omanik – Kinnisasja omanik Lepingu eseme ehitustegevuse alustamise hetkel või hiljem.
2.13. Pool – ASV või Liituja eraldi.
2.14. Pooled – ASV ja Liituja koos.
2.15. Sideoperaator – teenusepakkuja, kes pakub teenust Lepingu eseme vahendusel.
2.16. Tagastustaotlus – Liituja poolt Lepingus sätestatud juhtudel ASV-le esitatav avaldus Liitumistagatise või Menetlustasu tagastamiseks, mis peab olema Liituja poolt digitaalselt allkirjastatud ja kuhu Liituja märgib arvelduskonto numbri, kuhu ASV Liitumistagatise või Menetlustasu tagastab.
2.17. Tahteavaldus – Liituja poolt veebilehel www.internetkoju.ee avaldatud tahteavaldus, kuhu Liituja märgib Liituja ning Liitumisaadressi andmed. Tahteavalduses sisalduv Liituja kommentaar on informatiivse tähendusega ning see ei ole Lepingu osaks.
2.18. Tarbija – füüsilisest isikust Liituja, kes sõlmib Lepingu, mis ei seondu Liituja iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.
2.19. Valguskaabel – kiudoptiline kaabel, millel on tehniline suutlikkus pakkuda lõppkasutajale usaldusväärset ja tagatud andmeedastust igal ajahetkel allalaadimiskiirusega vähemalt 1000 Mbit/s ehk 1 Gbit/s.

3. Liituja identifitseerimine
3.1. Liituja identifitseerimine toimub individuaalse viitenumbri alusel, mille ASV teeb Liitujale teatavaks pärast Liitumistagatise ja Menetlustasu tasumist, saates Liituja e-postiaadressile kinnituse Liitumistagatise ja Menetlustasu laekumise ning Lepingu sõlmimise kohta.
3.2. Viitenumber on seotud Liitujaga ning Lepingu pooleks loetakse Liituja, kelle viitenumbriga on teostatud Liitumistagatise ja Menetlustasu makse.

4. Lepingu sõlmimine ja jõustumine
4.1. Leping sõlmitakse ASV ja Liituja vahel Liituja poolt avaldatud Tahteavalduse alusel, mida Liituja kinnitab Liitumistagatise ja Menetlustasu tasumisega.
4.2. Leping ASV ja Liituja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil individuaalse viitenumbri alusel tehtud Liitumistagatise ja Menetlustasu maksekorraldus ning Liitumistagatis ja Menetlustasu on laekunud ASV arvelduskontole. Poolte vahel Lepingu sõlmituks lugemisel ei oma tähtsust asjaolu, kas makse on sooritatud Liituja enda või kolmanda isiku arvelduskontolt.
4.3. Leping jõustub Lepingu sõlmituks lugemise hetkest.
4.4. Kui Lepingu eseme ehitustööde alustamise hetkel selgub, et Liituja ei ole Kinnisasja omanik, loetakse Omanik ehitajale ehitustegevuse alustamiseks vajalike nõusolekute ja kooskõlastuste andmisel ning käesolevas Lepingus sätestatud õiguste ja kohustuste täitmisega nõustumisel ühinenuks Liituja ja ASV vahel sõlmitud Lepinguga. Omanik ja Liituja on käesoleva Lepingu punktis nimetatud juhul ASV suhtes Lepingust tulenevate kohustuste täitmise osas soldaarvõlgnikud.
4.5. Lepingu eseme ehitaja poolt antakse Omanikule käesolevas Lepingus sätestatud õiguste ja kohustuste täitmisega nõustumise väljendamiseks allkirjastada dokument, mis sisaldab järgnevat:
„Mina, [nimi] ([isikukood]), olen nõus kinnisasjale [kinnisasja andmed] valguskaabli ja selle oluliste osade ning teiste siderajatiste ja nende osade (näiteks kapp, kaev, sidekanal) (edaspidi „Lepingu ese“) paigaldamisega ja kinnitan, et annan Lepingu eseme ehitajale kõik vajalikud nõusolekud ja kinnitused. Kinnitan, et olen teadlik Eesti Andmesidevõrgu AS (registrikood 14539659) ja [Liituja nimi] ([Liituja isikukood]) vahel [kuupäev] sõlmitud lepingust (edaspidi „Leping“)), samuti kinnitan, et olen teadlik ja nõustun minule Lepingu alusel tekkivate õiguste ja kohustustega ning soovin Lepingust tulenevate kohustustega ühineda.“

5. Liitumistasu ja Liitumistagatise tasumise kord
5.1. Liitumistasu tasumine planeeritava valguskaabli paigaldamise alal:
5.1.1. Liituja tasub esmase maksena Liitumistagatisena 150 eurot ning Menetlustasuna 3 eurot ASV arvelduskontole.
5.1.2. Kui pärast liitumissoovide kokku kogumist, kuid mitte hiljem kui 30.11.2019. a, otsustab ASV, et Kinnisasja juurde Lepingu eset ei rajata, on ASV kohustatud tagastama Liituja poolt esmase maksena tasutud Liitumistagatise 20 tööpäeva jooksul pärast ASV poolt Liitujat nimetatud asjaolust teavitamist ja Liituja poolt Lepingu punktis 5.18. sätestatud korras ASV Tagastustaotluse esitamist. Menetlustasu Liitujale ei tagastata.
5.1.3. Kui pärast liitumissoovide kokku kogumist, kuid mitte hiljem kui Lepingu p-s 5.1.2 nimetatud tähtaja jooksul, otsustab ASV, et Kinnisasja juurde Lepingu eseme rajamise otsus tegemine tuleb kuni 8 kuu võrra edasi lükata, teavitab ASV Kinnisasja juurde Lepingu eseme rajamise otsus tegemise edasilükkamisest Liitujat. Kui pärast täiendavat tähtaega otsustab ASV, et Kinnisasja juurde Lepingu eset ei rajata, on ASV kohustatud tagastama Liituja poolt esmase maksena tasutud Liitumistagatise 20 tööpäeva jooksul pärast Liitujat nimetatud asjaolust teavitamist ja Liituja poolt Lepingu punktis 5.18. sätestatud korras ASV Tagastustaotluse esitamist. Menetlustasu Liitujale ei tagastata.
5.1.4. Kui ASV otsustab, et Kinnisasja juurde Lepingu ese rajatakse, loetakse esmase maksena tasutud Liitumistagatis tasaarvestatuks Liitumistasuga, kuid seda ainult juhul, kui Liituja (või Omanik) aktsepteerib Lepingu eseme rajamisel ehitaja poolt välja pakutavat tehnilist lahendust, seal hulgas, kuid mitte ainult, konkreetseid lahendusi Lepingu eseme (Valguskaabli) paigutamiseks Kinnisasjale.
5.1.5. Kui Liituja (või Omanik) taotleb Lepingu eseme rajamist punktis 5.1.4. nimetatust erinevatel tingimustel, ja eeldusel, et seda on võimalik rajada Liituja (või Omaniku) poolt taotletaval viisil, tuleb Liitujal (või Omanikult) tasuda lisaks Liitumistasule lisatasu, mille kohta tehakse Omanikule eraldi erilahenduse hinnapakkumine.
5.1.6. Kui Liituja (või Omanik) ei nõustu Lepingu punktis 5.1.4. nimetatud viisil ja tingimustel Lepingu eseme rajamisega ja keeldub lisatasu maksmisest Lepingu eseme rajamise eest punktis 5.1.5. sätestatud viisil ja tingimustel, on ASV-l õigus Lepingu eseme rajamisest keelduda ning Leping lõpetada. Sellisel juhul on ASV kohustatud tagastama Liituja poolt esmase maksena tasutud Liitumistagatisest 50% 20 tööpäeva jooksul pärast ASV poolt Lepingu lõpetamisest ja Liituja poolt Lepingu punktis 5.18. sätestatud korras ASV Tagastustaotluse esitamisest. Menetlustasu ja ülejäänud osa Liitumistagatisest Liitujale ei tagastata.
5.1.7. Kui Omanik ei allkirjasta Lepingu punktis 4.4. nimetatud kinnitust, on ASV-l õigus Lepingu eseme rajamisest keelduda ning Leping lõpetada. Sellisel juhul ei tagastata Liitujale Liitumistagatist ega ka Menetlustasu.
5.1.8. Kui Lepingu kohaselt on ASV kohustatud tagastama Liitujale Liitumistagatise või Menetlustasu, kohustub Liituja esitama veebilehe www.internetkoju.ee/tagastustaotlus/ kaudu ASV-le digitaalselt allkirjastatud Tagastustaotluse. Taheavalduse esitanud ja Tagatustaotluse esitanud isikute isikukoodid peavad olema identsed.

6. Poolte õigused ja kohustused
6.1. ASV ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1.1. ASV kohustub Lepingu p-s 5.1.2. või 5.1.3. nimetatud tähtaja jooksul teavitama Liitujat käesoleva Lepingu eseme Kinnisasjale rajamise võimalikkusest või võimatusest.
6.1.2. ASV kohustub käesolevas Lepingus (eelkõige Lepingu punktides 5.1.4. ja 5.1.5.) nimetatud tingimustel rajama Lepingu eseme Kinnisasjale hiljemalt 24 kuu jooksul pärast Lepingu p-s 5.1.4. nimetatud otsuse tegemist.
6.1.3. Lepingu eseme tähtaegse valmimise viibimise korral on ASV-l õigus Lepingu punktis 6.1.2. nimetatud tähtaega pikendada ühe aasta võrra, teatades selles Liitujale ette 3 kuud enne käesoleva Lepingu punktis 6.1.2. nimetatud tähtpäeva saabumist. Liitujal on aega 14 päeva alates pikendamise teate kättesaamisest, et anda teada Lepingu pikendamise soovist teates nimetatud aja võrra või teatada Lepingu lõpetamise soovist. Kui Liituja teatab käesolevas punktis nimetatud tähtaja jooksul Lepingu lõpetamise soovist, tagastatakse Liitujale Liitumistagatise 20 tööpäeva jooksul pärast Liituja poolt Lepingu punktis 5.18. sätestatud korras ASV Tagastustaotluse esitamist. Menetlustasu ei tagastata. Kui Liituja ei teata Lepingu pikendamise või lõpetamise soovist 28 päeva jooksul arvates ASV poolt Liitujale teate saatmisest, loetakse Poolte vaheline Leping automaatselt pikenenuks ASV poolses pikendamise teates märgitud tähtaja võrra.
6.1.4. ASV kohustub teavitama Liitujat kõikvõimalikest Lepingu eseme rajamisega seotud ja Liitujat otseselt puudutavast olulisest informatsioonist. ASV võib nimetatud kohustused täita kolmandate isikute (eelkõige Lepingu eseme ehitaja) vahendusel.
6.1.5. ASV on kohustatud tagama, et Kinnisasjalt on võimalik hiljemalt neli kuud pärast Lepingu eseme valmimist kasutada Lepingu eseme kaudu vähemalt kahe Sideoperaatori teenuseid arvestusega, et sõltuvalt tehnilisest lahendusest võib korraga saada Lepingu eseme vahendusel teenuseid osutada üks Sideoperaator.
6.1.6. ASV kohustub hoidma rajatava Lepingu eseme töökorras, arvestades sealhulgas Lepingu punktis 9.3 sätestatuga.
6.1.7. ASV-l on õigus nõuda Kinnisasja omanikult kõiki käesoleva Lepingu eseme rajamise jaoks vajalike ehitustööde teostamiseks olulisi nõusolekuid ja kooskõlastusi.

6.2. LIITUJA JA OMANIKU ÕIGUSED NING KOHUSTUSED
6.2.1. Liitujal ja Omanikul on õigus saada ASV-lt teavet Lepingu eseme rajamisega seotud ning Liitujat ja Omanikku otseselt puudutava olulise informatsiooni kohta.
6.2.2. Liituja ja Omanik on kohustatud hoiduma igasugusest tegevusest ja/või tegevusetusest, mis võib kahjustada Lepingu eset või negatiivselt mõjutada selle korrapärast funktsioneerimist.
6.2.3. Kui Liituja (või Omanik) ei ole kuue järjestikkuse kuu jooksul omanud lepingut ühegi Sideoperaatoriga, kes osutab teenuseid Lepingu eseme vahendusel, on ASV-l õigus nõuda Liitujalt (või Omanikult) Lepingu eseme hooldustasu (edaspidi „Hooldustasu“) summas 36 eurot aastas, millele lisandub käibemaks. ASV-l on õigus igal aastal tõsta Hooldustasu vastavalt tarbijahinnaindeksile. Hooldustasu peab olema tasutud ASV poolt Liitujale (või Omanikule) saadetud arve saatmisele järgneva kuu 10. kuupäevaks.
6.2.4. Kui Liituja või Omanik otsustab Kinnisasja, millele on rajatud Lepingu ese, võõrandada või üürile anda, on ta kohustatud uut Kinnisasja omanikku/valdajat teavitama Lepingu eseme olemasolust ja asukohast ning kõikidest käesoleva Lepinguga kokkulepitud õigustest ja kohustustest, mis uuel Kinnisasja omanikul/valdajal Lepingu esemega seonduvalt tekkida võivad.

7. Võlgnevused
7.1. Käesolevas Lepingus nimetatud Kinnisasja omaniku rahaliste kohustuste täitmisega viivitusse sattumise korral toimub võlgnevuse arvestamine Kinnisasja aadressi põhiselt. Võlgnikuks on vastavalt võlgnevuse sissenõudmise hetkel kinnistusraamatusse kantud Kinnisasja omanik.
7.2. Kinnisasja omaniku poolt oma Lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmata jätmise tõttu võlgnevuse (sealhulgas, kuid mitte ainult, Hooldustasu võlgnevuse) tekkimisel on ASV-l õigus keelata Sideoperaatoril käesoleva Lepingu eseme vahendusel Omanikule teenuse osutamine kuni Kinnisasja omaniku poolt kõigi rahaliste kohustuste täitmiseni.
7.3. Maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral maksab Kinnisasja omanik ASV-le viivist 0,02% päevas tähtajaks tasumata Hooldustasult, kuid mitte üle Hooldustasu võlgnetava summas.

8. Omandiõigus
8.1. Käesoleva Lepingu järgi Liitumistasu eest rajatav Lepingu ese koos selle oluliste osadega, mis paiknevad Kinnisasjal, kuuluvad Omaniku omandisse, kuid Liituja ja Omanik lepivad kokku, et Lepingu ese on antud tähtajatult ja tasuta ASV ainukasutusse (tasuta kasutamise leping).
8.2. Kinnisasja omanik kohustub võimaldama ASV-l teostada kõiki toiminguid, mis on vajalik Lepingu eseme rajamiseks ja hooldamiseks.

9. Vastutus
9.1. ASV ei vastuta Lepingu eseme kaudu Sideoperaatori poolt pakutava teenuse osutamisel tekkinud tõrgete osas, välja arvatud, kui tõrge on otseselt tingitud Lepingu esemel esinevast puudusest, mis on tekkinud ASV süül ning eeldusel, et ASV pole Lepingu eseme puudust kõrvaldanud kolme tööpäeva jooksul arvates Liitujale Lepingu eseme vahendusel internetiühenduse teenust osutava Sideoperaatori poolt ASV-le vastava teate saatmisest.
9.2. ASV-l on õigus teostada Lepingu eseme hooldustöid, mille teostamise ajal võib Lepingu eseme vahendusel teenuste osutamine olla takistatud. ASV informeerib kõikidest hooldustöödest Sideoperaatorit vähemalt 5 tööpäeva ette.
9.3. Kui Lepingu ese on saanud kahjustada ASV-st mitteolenevatel põhjustel, kohustub ASV Lepingu eseme parandama või asendama üksnes juhul, kui Kinnisasja omanik hüvitab ASV-le Lepingu eseme parandamise või asendamisega seotud kulud.

10. Lepingu pikendamine ja lõpetamine
10.1. Kui Liituja on Tarbija, on Liitujal võimalik Lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul Lepingu sõlmimisest arvates. Sellisel juhul tagastatakse Liitumistagatis ja Menetlustasu 20 tööpäeva jooksul pärast ASV poolt Lepingust taganemise avalduse kättesaamisest ja Liituja poolt Lepingu punktis 5.18. sätestatud korras ASV Tagastustaotluse esitamisest.
10.2. Kui Lepingu eset ei ole võimalik rajada Liitujast või Omanikust tulenevatel asjaoludel, ei tagastata Liitujale Liitumistagatist ega ka Menetlustasu, kui Leping ei sätesta teisiti.
10.3. Kui Liituja ei ole Kinnisasja omanik ja ehitustööde alustamise hetkel ei anna Omanik nõusolekut valguskaabli rajamiseks, loetakse Leping poolte vahel lõppenuks. Lepingu lõpetamisel käesolevas punktis nimetatud juhul ei tagastata Liitujale Liitumistagatist ega ka Menetlustasu.
10.4. Kui Liituja on esitanud enne Lepingu jõustumist ASV-le valeandmeid, on ASV-l õigus Leping üles öelda. Lepingu lõpetamisel käesolevas punktis nimetatud juhul ei tagastata Liitujale Liitumistagatist ega ka Menetlustasu.

11. Üldtingimuste muutmine
11.1. Üldtingimuste käesolev redaktsioon kehtib alates 01.12.2018. a kuni uue Üldtingimuste redaktsiooni kinnitamiseni ASV poolt.
11.2. ASV-l on õigus muuta ühepoolselt Üldtingimusi, teatades Üldtingimuste muudatustest Lepingu punktis 11.3. sätestatud korras Liitujale ette vähemalt kaks kuud.
11.3. Üldtingimuste ühepoolse muutmise korral avaldab ASV veebiaadressil www.internetkoju.ee Üldtingimuste uue redaktsiooni ning teate Üldtingimuste uue redaktsiooni jõustumise kuupäeva kohta.
11.4. Üldtingimuste muudatustega mittenõustumisel on Liitujal õigus Leping üles öelda. Ülesütlemisest tuleb ASV-le ette teatada vähemalt üks kuu enne Üldtingimuste uue redaktsiooni jõustumise kuupäeva. Kui Liituja teatab käesolevas punktis nimetatud tähtaja jooksul Lepingu lõpetamise soovist, tagastatakse Liitujale Liitumistagatis 20 tööpäeva jooksul pärast Liituja poolt Lepingu punktis 5.18. sätestatud korras ASV Tagastustaotluse esitamisest. Menetlustasu ei tagastata. Lepingu ülesütlemise õiguse kasutamata jätmise korral loetakse, et Liituja on Üldtingimuste muutmise ja Üldtingimuste muudatustega nõustunud.

12. Andmekaitse
12.1. Sõlmides ASV-ga Lepingu, annab Liituja nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevas Lepingus sätestatud eesmärkidel ja korras.
12.2. Liituja andmete vastutavaks töötlejaks on ASV.
12.3. ASV juhindub Liituja andmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduse ja muude asjakohaste õigusaktide nõuetest.
12.4. ASV-l on õigus töödelda Liituja andmeid sõlmitud Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks. Samuti on ASV-l õigus edastada Liituja nimi ning kontaktandmed Sideoperaatoritele eesmärgiga lihtsustada Lepingu eseme vahendusel teenuse lepingu sõlmimist.
12.5. ASV-l on õigus salvestada ja säilitada ASV sidevahendite kaudu edastatud informatsiooni. Salvestatud infot kasutab ASV käesoleva Lepingu täitmiseks, esitatud tahteavalduste või tehtud tehingute tõendamiseks.
12.6. ASV säilitab isikuandmeid senikaua, kui on vaja Liituja andmete töötlemise eesmärkide või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh arvestades Lepingust tulenevat nõude aegumise tähtaega.

13. Lõppsätted
13.1. ASV poolsed teavitused saadetakse Liituja poolt ASV-le avaldatud e-postiaadressile või Kinnistu aadressile.
13.2. Käesoleva Lepingu üksiku sätte kehtetus või tühisus ei too kaasa kogu Lepingu või Lepingu teiste sätete kehtetust ning pooled kohustuvad täitma Lepingut osas, milles see ei ole tühine või kehtetuks tunnistatud
13.3. Pooled on kohustatud alustama viivitamata läbirääkimisi ja sõlmima mõistliku aja jooksul kokkuleppe tühiste või kehtetuks tunnistatud sätete asendamiseks niisuguste sätetega, mis on kehtivad ja loovad Poolte jaoks võimalikult sarnased õigused ja kohustused võrreldes õiguste ja kohustustega, mis on osutunud tühiseks või tunnistatud kehtetuks.
13.4. Pooled on kohustatud Lepingu kehtivuse ajal, samuti pärast Lepingu lõppemist hoidma saladuses seoses Lepingu sõlmimisega ja selle täitmisega neile teise Poole kohta teatavaks saanud mistahes teavet, mille avaldamine võib kahjustada teise Poole huve või mille saladuses hoidmise vastu teisel Poolel eeldatavalt on või võib olla huvi.